Domovní čistírny odpadních vod TPs

Čistírny odpadních vod Třinec Třinecká klimatizace Klimaprodukt Třinec Třinecký inženýring Elsto

Popis technologie čistíren odpadních vod typ TPs5 - TPs50

Stručná charakteristika

Jedná se o kompaktní biologickou čistírnu odpadních vod vyrobenou z plastových (polypropylénových) konstrukčních prvků.
Čistírna odpadních vod je uzavřená a nedochází k úniku nepříjemných pachů. Provoz čistírnu odpadních vod je plně automatizován, nutná je občasná kontrola a údržba.
Osazení čistírny odpadních vod je velmi jednoduché.
Čistírna odpadních vod je dovezena na místo stavby jako celek.
Montáž čistírny odpadních vod spočívá tedy pouze v napojení odtoku a přítoku do čistírny odpadních vod.
Čistírna odpadních vod je osazena do předem připraveného výkopu a následně je prováděn obsyp s hutněním, za současného plnění všech komor čistírny odpadních vod.
Zařízení je připojeno na zdroj energie.
Po zapnutí hlavního vypínače je čistírna odpadních vod uvedena do provozu.
Splaškové odpadní vody jsou gravitačně přiváděny do akumulační části, odkud jsou čerpány do aktivační části.

zpět nahoru

Přehled objektů čistírny

Proces čištění – viz. technologické schéma
Podstatou biologického čištění je několikanásobné urychlení samočisticích pochodů, které probíhají u organického znečištění přirozeně v každé přírodní vodě (toky, nádrže, jezera apod.).
Využívá se schopnost mikroorganismů rozkládat nečistoty organického původu ve vodním prostředí.
Umělým způsobem se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj a činnost mikroorganismů rozkládajících (odbourávajících) rozpuštěné a suspendované organické látky z odpadních vod.
Optimální podmínky rozvoje mikroorganismů, které odstraňují nečistoty z odpadních vod jsou vytvářeny dostatečným přísunem kyslíku (vzduchu) do odpadních vod.
Mikroorganismy se nevznášejí odděleně ve vodě, nýbrž se shlukují do vloček kalu.
V systému probíhá proces dlouhodobé aktivace se stabilizací kalu.
Čistírna odpadních vod tvoří plastová nádrž, která je rozdělená na tři technologické části.
Jedná se o část akumulační (AKUMULAČNÍ JÍMKA), část aktivační (AKTIVAČNÍ REAKTOR) a kalojem.

zpět nahoru

Akumulační jímka

Do akumulační jímky přitéká, přes nátokový koš1), (určený pro zachycení hrubých vstupních nečistot) surová odpadní voda.
Zde dochází k vyrovnání nepravidelnosti denního nátoku.
V uvedené komoře se nachází ponorné čerpadlo nebo mamutka ( mamutka = vzduchové čerpadlo) přečerpávající odpadní vody do aktivačního reaktoru.
Řídící systém aktivuje přečerpávání v době, kdy je v akumulační jímce dostatečné množství odpadních vod pro naplnění plnícího objemu aktivační komory ( plovákový spínač je sepnutý).

POZNÁMKA
Koš není součástí základní verze, je instalován za příplatek a na přání provozovatele, např. u čistíren odpadních vod instalovaných u rekreačních objektů

zpět nahoru

Průběh jednotlivých cyklických fází čistícího procesu

Fáze plnění začíná, když hladinové čidlo umístěné v akumulační jímce signalizuje dostatečné množství odpadní vody pro naplnění plnícího objemu.

Fáze provzdušňování probíhá po naplnění plnícího objemu. Hladina plnění je definovaná časem plnění. Provzdušňování je zahájeno ve chvíli, kdy proběhne čas plnění nastavený v PLC.

Fáze sedimentace nabíhá po ukončení provzdušňování. Aktivační směs je v klidu, dochází k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody.

Fáze odtahu kalu přebytečný kal je odčerpán do kalojemu, kde dochází k jeho stabilizaci.
Fáze odtoku pomocí mamutky je odčerpána vyčištěná voda do odtokového potrubí.

Po ukončení odtoku je rektor opět připraven na přísun splašků z akumulační jímky.
V případě, že v akumulační jímce není dostatečné množství odpadní vody pro naplnění plnícího objemu, čistírna odpadních vod se automaticky přepne do režimu čekání (akumulační a aktivační část je pulsačně provzdušňována).
Proces čištění je plně automatizován a lze ho seřídit a nastavit dle skutečných nátokových hodnot, pokud budou vykazovat podstatné odchylky od hodnot, se kterými bylo uvažováno v projektu.

zpět nahoru

Kalojem

Do kalojemu je voda (v určených dávkách) načerpávána z aktivační části.
Zde probíhá proces stabilizace kalu.

zpět nahoru

Technologické schéma

Domovní čistírny odpadních vod TPs


Legenda:

1 – Akumulační část
2 – Aktivační část
3 – Kalojem
4 – Nátok odpadních vod
5 – Odtok vyčištěných vod
6 – Plnící mamutka
7 – Mamutka odtoku vyčištěné vody
8 – Mamutka odtahu kalu
9 – Nádobka na vzorky
10 – Ventily rozvodu ovládacího vzduchu
11 – Plovákový snímač
12 – Aerační elementy


zpět nahoru

Popis řídicího systému

Chod čistírny odpadních vod je plně automatický, řízený PLC.
Ventily umožňují přívod vzduchu jak pro provzdušňování jednotlivých částí, tak pro vzduchová čerpadla (mamutky).
Přístup ke dmychadlu dodávajícímu vzduch a elektromagnetickým ventilům je velmi jednoduchý.
Tato zařízení jsou umístěná v plastové krabici3), která je uzavřená a utěsněná, tak aby nedošlo k jejich poškození.
Kdykoliv je možné na ovládacím panelu jednoduchým způsobem provést změnu nastavení.
Provádět změnu nastavení je však oprávněná pouze servisní firma, případně provozovatel po konzultaci změn s dodavatelem čistírny odpadních vod.

POZNÁMKA
Po dohodě s dodavatelem mohou být elektromagnetické ventily i dmychalo umístěny jinde, např. v budově, resp. nástavbě.

zpět nahoru

Tvorba www stránek, webů, prezentací www.dpwebdesign.cz